Visie en afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden

Leden, zowel spelers, speelsters, trainers, ploegverantwoordelijken als bestuurders zijn het uithangbord van onze club !

We verwachten dan ook dat ze hen inzetten voor de taak die ze binnen de club vervullen.

Respect en fairplay

We hebben respect voor iedereen, voor het materiaal van eigen club, alsook van de clubs waar we wedstrijden of tornooien spelen. Clubs die respect uitstralen bekomen meestal respect ook van de andere clubs, sponsors en plaatselijke instanties. Respect is een perfect uithangbord voor een club. Respect hangt ontegensprekelijk ook samen met sportiviteit op training en wedstrijden.

We vragen van onze leden en supporters tijdens wedstrijden steeds fairplay na te streven, we willen een sportieve inzet. Spotten en uitlachen van spelers of ploegen wordt ten allen tijde gemeden. Indien andere clubs of spelers zich wel laten verleiden tot deze mensonterende acties, dan gaan we dit gedrag niet kopiëren. De competitieve ingesteldheid wordt gewaardeerd en is noodzakelijk in een competitiesport, maar de competitiviteit mag nooit ten koste gaan aan de menselijke waarden.

Clubsfeer

We verwachten vooral van de leden dat ze met plezier naar de club komen, dat ze de nodige inspanningen leveren om zichzelf te bekwamen, en ook hun ploeggenoten. De club moet gezien worden als eigen familie, waar warmte en vriendschap heerst. Bij problemen of misverstanden proberen we steeds deze op een respectvolle manier op te lossen en dit in ons aller belang. Hoe sneller een probleem uitgesproken of behandeld wordt, hoe eenvoudiger dikwijls de oplossing is.

Stiptheid en netheid

Spelers zijn steeds stipt en tijdig aanwezig op afspraken. We laten steeds het terrein, de kleedkamer ordelijk achter en zorgen er zo voor dat de ploegen die nadien spelen hun activiteiten kunnen starten zonder eerst opruimwerk te moeten verrichten. Alle materiaal wordt op een correcte manier opgeborgen. Eventuele gebreken of kleine materiële ongelukjes worden onmiddellijk aan trainer of bestuur gemeld.

Engagement

Bij de organisatie van een volleybalseizoen komen heel wat verplichtingen en taken kijken. Om deze organisatie vlot te laten verlopen verwachten we enig engagement van onze spelers.

Onze jeugdspelers worden verwacht om enkele keren per seizoen ballen te rapen voor onze dames en heren 1. Onze jeugdtrainers informeren de ouders hieromtrent. Ook nemen onze jeugdspeelster actief deel aan onze truffelverkoop.

Van onze andere spelers verwachten we dat ze per ploeg een aantal keren per seizoen tappen. Deze regeling wordt per ploeg besproken en via de ploegverantwoordelijke gecommuniceerd naar de werkgroep ‘Cafetaria’.

Daarnaast verwachten we ook dat elke speler een handje toesteekt op de jaarlijkse eetdag en zich engageert voor één andere activiteit (zie activiteitenkalender). Deze activiteiten zorgen voor geld in het laadje en zijn onmisbaar voor de goede werken van onze club.

Bestuur

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat ten allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijd.

Leden, ouders, supporters en ook tegenstanders die uitkomen tegen onze ploegen kunnen met om het even welke klacht steeds terecht bij het bestuur. Wij trachten steeds tot een oplossing te komen, ongeacht het probleem.